13 juny 2024
spot_img
13 juny 2024

Conceptes bàsics per entendre l’Economia Social

Glossari de referència que us aclarirà el significat de qualsevol terme relacionat amb l’economia social

Aquest glossari us ofereix una referència constant que podeu utilitzar en qualsevol moment, permetent-vos ampliar-lo amb aquells termes que trobeu més rellevants per al vostre desenvolupament.

 • Bretxa salarial / bretxa de gènere: Reflecteix les desigualtats existents entre dones, homes i persones no binàries respecte a les oportunitats d’accés i control dels recursos econòmics, socials, culturals i polítics, entre d’altres. Existeixen diversos indicadors que mesuren aquestes desigualtats en el mercat laboral (taxa d’activitat, el tipus de jornada o la retribució salarial).
 • Capital social: Capital constituït per les aportacions obligatòries i voluntàries de les sòcies. En una entitat d’economia social, aquest capital social té caràcter instrumental i no de poder (com passa en les empreses de capital).
 • Cooperació: Col·laborar amb altres per al mateix objectiu, treballant junts en igualtat de condicions per millorar una situació donada.
 • Democràcia: Sistema de govern en el qual el poder polític és exercit pel poble, sigui directament o a través de representants escollits mitjançant eleccions periòdiques i lliures.
 • Dependència / independència dels poders públics: La dependència o independència dels poders públics en l’economia social es refereix a la separació de poder entre l’Estat i les entitats econòmiques i socials. La independència implica que aquestes entitats puguin operar lliurement, sense interferència del govern o altres actors polítics, i desenvolupar les seves activitats d’acord amb els seus principis i valors propis.
 • Economia: L’economia és una ciència social que estudia com les societats administren els recursos per produir, distribuir i consumir béns i serveis que satisfacin les necessitats i desitjos humans.
  • Economia capitalista: Basa la seva activitat en el lliure mercat i en la producció massiva. Genera el joc de l’oferta i la demanda, i se centra a fomentar la propietat privada.
  • Economia social: Model econòmic basat en la gestió col·lectiva i la distribució equitativa dels recursos, amb un fort enfocament en els valors socials i comunitaris.  És el conjunt d’activitats econòmiques i empresarials que prioritzen el bé comú i posen les persones per davant del capital, fomenten la solidaritat i mantenenen la independència respecte als poders públics.
  • Economia feminista: Moviment polític i econòmic que sorgeix del feminisme als anys setanta del segle XX. Identifica el conflicte entre el capital i la vida humana i el medi ambient, denuncia les desigualtats de gènere al mercat laboral, destacant la importància del treball domèstic, reproductiu i de cures. 
  • Economia circular: Moviment econòmic que integra una perspectiva ecològica en l’anàlisi econòmica i busca superar el model econòmic lineal (extreure-produir-distribuir-consumir-llençar) del capitalisme industrial. En canvi, promou un enfocament circular (reutilitzar, reciclar, reinvertir), mantenint els productes i recursos dins del sistema econòmic el màxim temps possible.
  • Economia del bé comú (EBC): Moviment mundial que proposa superar el paradigma capitalista amb noves visions que evitin nous cataclismes i acabin amb la dicotomia entre capitalisme i economia planificada. L’EBC se centra en valors com la dignitat humana, la solidaritat, la cooperació, la sostenibilitat ecològica, la justícia social i la democràcia.
 • Equitat: Principi moral que afegeix un aspecte de justícia al concepte d’igualtat. Reconeixent a totes les persones com a subjectes d’igual dignitat, drets i oportunitats, l’equitat afegeix la importància del respecte per les diferències existents a tots els nivells: entre les persones i els grups.
 • Excedents: Són també coneguts com a “beneficis”. Es tracta del resultat positiu que surt en restar les despeses als ingressos en una empresa.
 • Exercici econòmic: Són els comptes anuals que es presenten en l’assemblea anual en una cooperativa, i inclouen els diners que s’han perdut, el que s’ha gastat, el que s’ha ingressat i el resultat final de beneficis.
 • Feminisme: El principi d’igualtat de drets de la dona i l’home així com el moviment que lluita per la realització efectiva en tots els ordres de la comunitat LGTBIQ+.
 • Finances ètiques: Pràctiques financeres que tenen en compte tant els aspectes econòmics com l’impacte social i ambiental de les inversions i activitats financeres. Busquen maximitzar el rendiment financer al mateix temps que promouen valors ètics i sostenibles.
 • Gestió democràtica: Forma en la qual les organitzacions són gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen activament i en condicions d’igualtat i equitat a l’hora d’establir-ne les polítiques i prendre decisions, al marge del capital que cada soci o sòcia hagi aportat. 
 • Igualtat: Principi fonamental que estableix que totes les persones, pel simple fet de ser-ho, tenen els mateixos drets i la mateixa dignitat. També busca corregir les desigualtats històriques i estructurals de la societat, promovent la diversitat i garantint la justícia social per a tothom.
 • Interès col·lectiu: Conjunt d’interessos comuns de les persones consumidores o usuàries, que es vinculen amb la persona proveïdora a través d’una relació contractual.
 • Interseccionalitat: Perspectiva que assenyala que totes les persones patim discriminacions o gaudim de privilegis al llarg de la nostra vida a causa de la nostra pertinença a diverses categories socials (per exemple, la raça, el gènere, la discapacitat, l’edat, etc.). Aquestes categories que no funcionen de forma aïllada i inconnexa entre elles, sinó que s’interrelacionen.
 • Justícia: Principi moral que defensa que tots i totes tenim dret a una vida digna, sense distinció per raça, gènere, classe social, orientació sexual, diversitat funcional, documentació, o qualsevol altra identitat social. La justícia pot manifestar-se a través de diversos sistemes i procediments legals, així com en les relacions interpersonals i en l’estructura mateixa de la societat.
 • Món multipolar: Dinàmica del poder mundial entre estats que es diversifica i s’amplia a altres agents, on cap d’ells posseeix drets exclusius i, per tant, han de tenir en compte les posicions dels altres per exercir la seva influència mundial.
 • Neoliberalisme: és una ideologia econòmica i política que es va originar al segle XX i que recolza un sistema capitalista, intentant reviure les idees del liberalisme clàssic, defensant el mercat lliure, una mínima intervenció estatal i la privatització d’empreses públiques.
 • Organització Internacional del Treball (OIT): organisme dependent de les Nacions Unides (ONU) que aglutina a treballadors, Governs i empresaris. S’ocupa d’assumptes relacionats amb el treball i les relacions laborals en nom d’una ocupació decent per a poder aconseguir la prosperitat econòmica i la pau social.
 • Participació: És un dret i una pràctica associada a la democràcia i la ciutadania, que comporta la implicació activa dels ciutadans en els processos de presa de decisions públiques. Es manifesta mitjançant formes efectives de democràcia directa, com reunions deliberatives o referèndums, i també inclou l’elecció i el control transparent de la representació (eleccions).
 • Persones al centre, davant del capital: És l’acció de posar les persones en el centre de tot, en lloc dels diners, deixant a aquests com una simple unitat d’intercanvi al servei de la societat.
 • Persona física o jurídica: Quan es parla en termes legals, una persona física és una persona de carn i os. En canvi, una persona jurídica es refereix a una empresa, que pot ser tant pública com privada.
 • PIMES: La categoria de microempreses, petites i mitjanes empreses (PIMES) està constituïda per les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negoci anual no excedeix els 50 milions d’euros. 9 de cada 10 empreses són pimes, i aquestes generen 2 de cada 3 llocs de treball.
 • Règim general vs règim autònom: Es diu que cotitzes pel règim general quan tens un contracte d’una empresa i aquesta paga una part de les teves cotitzacions. En una cooperativa treball associat (CTA) es pot triar (per a tothom igual), cotitzar pel règim general o que totes les persones siguin autònomes. Pel règim general es paguen més impostos de manera obligatòria, però després hi ha un benefici major en les pensions. En canvi, el règim d’autònom és independent d’una empresa externa i els mínims a pagar són menors (encara que després també són menors els beneficis).
 • Salari mínim: És el salari més baix que els empresaris estan legalment obligats a pagar als treballadors pel seu treball i està establert per llei. El propòsit principal és protegir als treballadors de salaris injustos o insuficients, garantint que puguin cobrir almenys les seves necessitats bàsiques i mantenir un nivell de vida digna.
 • Solidaritat amb l’empresa i l’entorn: Compromís voluntari i desinteressat que s’adopta per donar suport a projectes aliens i procurar dur-los a bon terme gràcies a la suma d’esforços compartits per aquells que se sumen a una mateixa causa. La solidaritat es tracta d’una acció consistent i diària basada en el respecte, l’empatia i l’enteniment que necessitem els uns dels altres. La solidaritat es practica en un pla d’igualtat, on el suport mutu és un compromís prioritari pel bé col·lectiu.
 • Sostenibilitat: Capacitat de construir projectes que es puguin sostenir a llarg termini, que satisfacin les necessitats de les generacions actuals, millorant de forma contínua les seves condicions de vida i partint d’una distribució equitativa d’oportunitats, sense comprometre la capacitat i oportunitats de les generacions futures.
 • Suport mutu: Valor moral que fa referència a la reciprocitat, ajuda i col·laboració entre persones o grups per a benefici mutu. No implica la superioritat de qui dona sobre qui rep, sinó que és basa en la solidaritat.
 • Tipus d’interès: És el percentatge dels diners que es paga per un préstec o aportació monetària.
 • Treball productiu: Producció de béns i serveis, reconegut econòmicament i socialment com a treball en les societats industrialitzades.

Treball reproductiu: Activitats relacionades amb el manteniment i la reproducció de la vida quotidiana i la reproducció social, especialment en el marc de la llar i la família. Tradicionalment, aquest tipus de tasques ha estat associat principalment amb les dones i sovint no és reconegut com a treball remunerat dins de les economies convencionals, malgrat la seva importància vital per al funcionament de la societat.

Últimes notícies

-Contingut patrocinat -